วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

  • กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางที่ได้มาตรฐานและมุ่งมั่นในการจัด
    กิจกรรมเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรมและเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

  • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพแก่นักศึกษา  ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  และตามคาดหวังของสังคม  คือเป็นผู้มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย  มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในทางที่ถูกต้อง  มีจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบและรับใช้สังคม  มีน้ำใจประชาธิปไตย  รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงานได้ตามความต้อง การของผู้ใช้บัณฑิต    โดยกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม  ในแต่ละชั้นปี  ให้ครอบคลุม  ตามแผนภูมิต่อไปนี้