วิสัยทัศน์และพันธกิจ

กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 ปรัชญา

          สร้างสรรค์กิจกรรมนำสู่การพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี  มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

          องกรค์ที่มีคุณภาพด้านกิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี  มีความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนาให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

          พร้อมทำงาน  จิตบริการ  สมานสามัคคี  มีความรับผิดชอบ

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะในการทำงาน และมีความเป็นมืออาชีพ

 4. จัดระบบบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีมาตรฐาน เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

 5. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความพอเพียง มีวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสาเป็นที่พึ่งของสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

 6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี และมีร่างกายแข็งแรง

 7. ส่งเสริมการจัดหางานและเตรียมความพร้อมก่อนทำงานให้นักศึกษาและบัณฑิต

 8. บูรณาการการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

 9. ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาให้ดำรงชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เป้าประสงค์

 1. องค์กรที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ทั้ง 4 ประการ พร้อมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

 3. บุคลากรกองพัฒนานักศึกษามีความเป็นมืออาชีพและมีสมรรถนะเป็นที่ยอมรับในภาระงานที่รับผิดชอบหรือมอบหมาย

 4. กองพัฒนานักศึกษามีระบบบริหารจัดการและมีสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ

Total Page Visits: 93 - Today Page Visits: 1