ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

ประวัติกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองพัฒนานักศึกษา ได้พัฒนามาจากฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  พ.ศ. 2518  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2530  ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ  ของวิทยาลัยครูมหาสารคาม    ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้สำนักกิจการนักศึกษา  แบ่งการบริหารงานออกเป็น  3  ฝ่าย  คือ    ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ  และฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพ   เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538  เป็นการเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยครูมาเป็นสถาบันราชภัฏ    โครงสร้างการบริหารงานของสำนักกิจการนักศึกษาจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยมีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ 

เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2547   สถาบันราชภัฏมหาสารคาม  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานอีกครั้ง  สำนักกิจการนักศึกษา  จึงถูกเปลี่ยนเป็นกองกิจการนักศึกษา   และต่อมาในปี พ.ศ. 2550  จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองพัฒนานักศึกษา ขึ้นตรงกับสำนักงานอธิการบดี  และมีการแบ่งงานออกเป็น  7  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายบริการและสวัสดิการ  ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ  ฝ่ายแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ  และศูนย์เวชศึกษาป้องกัน  โดยมีผู้อำนวยกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ  และควบคุมดูแลโดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  11  วรรคสาม  และมาตรา 18 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ได้ประกาศการแบ่งส่วนราชการในกองพัฒนานักศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  ออกเป็น 3  กลุ่มงาน  ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มงานธุรการ  ได้แก่

                   -  งานธุรการ และงานสารบรรณ
                   -  งานอำนวยการ และการประชุม
                   -  งานประกันคุณภาพ
                   -  งานการเงินและพัสดุ

  1. กลุ่มงานบริการและสวัสดิการ  ได้แก่

                   -  งานทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
                   -  งานแนะแนวข้อมูลอาชีพ
                   -  งานทุนการศึกษา
                   -  งานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
                   -  งานให้คำปรึกษา
                   -  งานตรวจสุขภาพ  ส่งเสริมสุขภาพ และบริการเวชภัณฑ์ยา
                   -  งานหอพักนักศึกษา

  1. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่

                   -  งานกิจกรรมนักศึกษา
                   -  งานศูนย์เวชศึกษาป้องกัน
                   -  งานส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

Total Page Visits: 34 - Today Page Visits: 0