เกี่ยวกับเรา

ปรัชญา

 • การศึกษาเพื่อพัฒนาคน

ปณิธาน

 • จัดกิจกรรม ส่งเสริมความรู้ คู่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

วิสัยทัศน์

 • กองพัฒนานักศึกษาเป็นหน่วยงานกลางที่ได้มาตรฐานและมุ่งมั่นในการจัด
  กิจกรรมเพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรมและเป็นผู้นำในการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พันธกิจ

 • จัดกิจกรรมเพื่อสร้างศักยภาพแก่นักศึกษา  ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  และตามคาดหวังของสังคม  คือเป็นผู้มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย  มีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในทางที่ถูกต้อง  มีจิตสำนึกในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องร่วมรับผิดชอบและรับใช้สังคม  มีน้ำใจประชาธิปไตย  รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อมที่จะออกสู่ตลาดแรงงานได้ตามความต้อง การของผู้ใช้บัณฑิต    โดยกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรม  ในแต่ละชั้นปี  ให้ครอบคลุม  ตามแผนภูมิต่อไปนี้

วัตถุประสงค์

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย  และมีสมาคมศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง
 2. บริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาบัณฑิต ได้อย่างสมบูรณ์
 3. ให้บริการและจัดสวัสดิการด้านต่างๆ  ได้แก่  ด้านสุขภาพ  ที่พักอาศัย  โรงอาหาร  ทุนการศึกษาแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ  จนนักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษา
 4. ร่วมสืบสานและสร้างจิตสำนึกในศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และ ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป
 5. ทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์  และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนางานและพัฒนาท้องถิ่น
 6. ให้บริการวิชาการแก่สังคม