มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ในปี พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งส่งผลให้สถาบันราชภัฏมหาสารคาม เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และพระราชทานตราพระราชลัยจกร ซึ่งเป็นตราประจำพระองค์แก่ชาวราชภัฏ  เพื่อเป็นการแสดง ออกถึงความจงรักภักดีและเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจึงได้จัดให้มีพิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีเจิมมงคล ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริหารนักศึกษา นายกสโมสรนักศึกษา ณ ลานต้นจาน ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีขบวนเครื่องราชสักการะตั้งขบวนพร้อมกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมี อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมพิธีพิธีเจิมมงคล และขบวนเครื่องราชสักการะเคลื่อนขบวนไปจนถึงสนามอรุณปรีดีดิลก โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม เข้าร่วมเพื่อนำตราพระราชลัญจกรผ่านเหนือศีรษะของนักศึกษาทุกคน เพื่อเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษา และเข้ารับมอบเครื่องหมายนักศึกษาต่อหน้า พระฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
Total Page Visits: 53 - Today Page Visits: 1

Comments

comments