ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ใช้ระบบลงทะเบียนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความสะดวกรวดเร็วของบัณฑิตทุกท่าน โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ ด้วย 3 ขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ : บัณฑิตจะต้องตอบแบบประเมินภาวะการมีงานทำก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

ขั้นตอนที่ 1 ตอบแบบประเมินภาวะการมีงานทำ

เข้าสู่เว็บไซต์เพื่อตอบแบบประเมินภาวะการมีงานทำ http://qa.rmu.ac.th/survey_degree/ โดยบัณฑิตทุกคนจะต้องตอบแบบบประเมินภาวะการมีงานทำ ก่อนที่จะทำการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระรราชทานปริญญาบัตร

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกข้อมูลผ่านระบบ

เข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนโดยการคลิกที่เมนู ” ค้นหา ” จากนั้น ค้นหาข้อมูลของท่าน เมื่อพบข้อมูลของท่านแล้วให้ทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกด “บันทึกข้อมูล” ระบบจะนำท่านไปยังหน้าสำหรับพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต

ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน

นำเอกสารที่ได้จาก ข้นตอนที่ 1 จากนั้นนำเอกสารดังกล่าว ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ธนาคารที่ระบุไว้ในใบชำระเงิน เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อย ท่านจะได้รับหลํกฐานการชำระเงิน โดยท่านจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน

ลงทะเบียนบัณฑิต ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 มีนาคม 2561

หากท่านพบปัญหาในการใช้งานระบบ สอบถามได้ที่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โทร 0-4372-5437

Comments

comments