รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปี 2561 

> ครุศาสตรบัณฑิต 

> วิทยาศาสตรบัณฑิต

> วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

> เทคโนโลยีบัณฑิต

> ศิลปศาสตรบัณฑิต

> ศิลปบัณฑิต

> นิติศาสตรบัณฑิต

> รัฐศาสตรบัณฑิต

> รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

> บริหารธุรกิจบัณฑิต

> บัญชีบัณฑิต

> เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

> นิเทศศาสตรบัณฑิต

 

Total Page Visits: 34 - Today Page Visits: 0