ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

ผศ.ดร.ไชยยันต์  สกุลไทย
รองอธิการบดี

นายประภาส  ปาตลานนท์
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

จิตอาสา

ระบบสารสนเทศนักศึกษาสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ทุนการศึกษา / ข่าวรับสมัครงาน

Total Page Visits: 235