ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

ครุศาสตร์

534

คน

วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

176

คน

มนุษยศาสต์และสัมคมศาสตร์

456

คน

วิทยาการจัดการ

267

คน

เทคโนโลยีการเกษตร

113

คน

นิติศาสตร์

147

คน

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสศาสตร์

161

คน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

114

คน

วิศวกรรมศาสตร์

126

คน

รวม

2,094

คน

ข่าวล่าสุด

ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์