ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

  • กลุ่มบริหารงาน

  • กลุ่มบริการฯ

  • กลุ่มงานกิจกรรม

  • กลุ่มงานแนะแนว

  • กลุ่มงานเวชฯ

  • กลุ่มงานกีฬาฯ

  • ศิษย์เก่า

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

 สรุปจำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่1 และรอบที่2)

 

 

ครุศาสตร์

534

คน

วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

176

คน

มนุษยศาสต์และสัมคมศาสตร์

456

คน

วิทยาการจัดการ

267

คน

เทคโนโลยีการเกษตร

113

คน

นิติศาสตร์

147

คน

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสศาสตร์

161

คน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

114

คน

วิศวกรรมศาสตร์

126

คน

รวม

2,094

คน

ข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์